ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ บทบาทหน้าที่ของเทคโนโลยี และการสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรมการบริหารการศึกษาที่สัมพันธ์กับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง โดยการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการบริหารการศึกษา

๑. พื้นฐานและบทบาทหน้าที่ของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. นโยบายและแผนพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ
๓. นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และการบริหารจัดการทั่วไป
๔. การประยุกต์นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับการค้นคว้า สรรหา องค์ความรู้-หลักธรรม และแหล่งการเรียนรู้
๕. การประยุกต์นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวางแผนการศึกษา
๖. การประยุกต์นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และการนำเสนอผลงาน
๗. การประยุกต์นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับการจัดการข้อมูล และการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือวิชาการ
๘. บูรณาการเทคโนโลยีและการสื่อสารกับการบริหารการศึกษา